ConnectGREEN

ConnectGREEN

Názov projektu: ConnectGREEN – Obnova a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaj

Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin

Donor (program): INTERREG – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Stav projektu: ukončený

Organizačná jednotka: OSSRK

Dátum ukončenia: 30. 11. 2021

 

Opis projektu:

Dunajsko-karpatský región je jedným z posledných európskych útočísk pre chránené druhy veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý), ktoré sú chránené smernicou o biotopoch. Neustála snaha o trvalý ekonomický rast v Dunajsko-karpatskom regióne ide ruka v ruke s rozvojom infraštruktúry a urbanizáciou krajiny. Tým mnohokrát dochádza k vytváraniu bariér v biotopoch a migračných koridoroch veľkých šeliem, čoho následkom je stále vyššia fragmentácia pôvodných habitatov veľkých šeliem.

Nástroje územného plánovania sú nie vždy dostatočne efektívne využité tak, aby zabezpečili minimalizáciu konfliktov medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody. Rovnako právne záväzný mechanizmus zohľadňujúci požiadavky funkčnosti koridorov je zavedený len v niektorých karpatských krajinách a je nedostatočne implementovaný hlavne z dôvodu chýbajúcich spoľahlivých údajov. Vzhľadom na fakt, že živočíchy „nepoznajú“ štátne hranice a bežne migrujú resp. prekračujú hranice pri hľadaní potravy a počas obdobia párenia, je téma zachovania priechodnosti krajiny otázkou medzinárodnej spolupráce.

Projekt je primárne zameraný na veľké predátory ako dáždnikové druhy, na základe ktorých vieme povedať viac o stave životného prostredia (tzv. bioindikátory), ktoré zastrešujú ochranu celých zložitých ekosystémov.

Zabezpečenie harmonizácie prístupov hospodárskeho rozvoja, územného plánovania a ochrany prírody je možné prekonať integráciou obidvoch perspektív do plánovania infraštruktúry v Karpatskom regióne a aktívnym zapojením rôznych zainteresovaných strán do hľadania riešení z nízkym vplyvom na životné prostredie.

 

Ciele projeku:

Dlhodobé riešenia pre voľne žijúce živočíchy

Hlavným cieľom projektu je zachovať resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v karpatskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina).

Špecifické ciele projektu:

Vypracovanie inovatívnych riešení a usmernení na identifikáciu biokoridorov a konektivity biotopov harmonizovane v celom karpatskom bioregióne s cieľom zabezpečiť dlhodobý cezhraničný pohyb voľne žijúcich zvierat, súvisiace ekosystémové služby a vysokú úroveň biodiverzity v regióne

Zapojenie manažérov chránených území a  území Natura 2000, ochrancov prírody, územných plánovačov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán do integrovaného systému na posilnenie vedeckých kapacít pre identifikáciu a manažment biokoridorov.

Zosúladenie ochrany prírody, územného plánovania a rozvoja v biokoridoroch chránených území a na lokalitách Natura 2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie strategických usmernení, nástrojov a postupov.

 

Projektová webstránka: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen

Projektoví partneri (ERDF):

 • Rakúsko:

WWF Medzinárodný Dunajsko-karpatský program

 • Česká republika:

Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky
Výskumný ústav Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo

 • Maďarsko:

CEEweb for Biodiversity
Szent Istvan University

 • Rumunsko:

Národný inštitút pre výskum a vývoj v oblasti výstavby, územného plánovania a trvalo udržateľného územného rozvoja
Národný park Piatra Craiului

 • Slovensko:

Slovenská agentúra životného prostredia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave – SPECTRA centrum excelentnosti EÚ
IPA partner

 • Srbsko:

Inštitút architektúry, mestského a územného plánovania Srbska
Národný park Djerdap
Asociovaní strategickí partneri

 • Česká republika:

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky

 • Maďarsko:

Národný park Bükk

 • Rumunsko:

Ministerstvo životného prostredia a vody

 • Srbsko:

Ministerstvo pôdohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska

 • Slovenská republika:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Ukrajina:

Ministerstvo ekológie a prírodných zdrojov Ukrajiny

 • Rakúsko:

Danubeparks – Dunajsko-riečna sieť chránených území

 • Francúzsko:

ALPARC - Sieť alpských chránených území

 • Čierna Hora:

Parks Dinarides – Sieť chránených území Dinárskych vrchov

 

Kontaktná osoba:

Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť