XV. ročník EnvirOtáznikov vyhlásený

XV. ročník EnvirOtáznikov vyhlásený

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XV. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky určenej žiakom II. stupňa základných škôl.

Aktuálny ročník, ktorý bude prebiehať v termíne od 25. marca do 22. apríla 2021, sa nesie v znamení z každého rožka troška. Zameriava sa na problematiku ekologického poľnohospodárstva, rýchlej módy, plastov či globálnych dopadov skleníkového efektu. Každoročne sa obmieňajúce témy olympiády so špecifickými okruhmi otázok tak podnecujú zapojených žiakov k štúdiu odbornej literatúry rozširujúcej ich obzory. Traja najúspešnejší súťažiaci získajú od Slovenskej agentúry životného prostredia hodnotné vecné ceny.

Poslaním olympiády je podnietenie záujmu žiakov základných škôl o životné prostredie a krajinu, o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Zároveň má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.ewobox.sk/sk/sazp/envirotazniky.

Vytlačiť