WEBINÁR ODBORNÍKOV K SPRÁVAM O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V KRAJINÁCH VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

WEBINÁR ODBORNÍKOV K SPRÁVAM O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V KRAJINÁCH VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

Európska environmentálna agentúra a Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovali Virtuálny regionálny seminár (webinár) o správach o stave životného prostredia v krajinách Východného partnerstva. Táto udalosť bola pôvodne naplánovaná na 18. - 19. marca v Bratislave, avšak z dôvodu pandémie Corona vírusu COVID-19 bola zrušená. Tento regionálny seminár bol zameraný na projektové činnosti, ich pridané hodnoty a výsledky. Sumarizoval výsledky environmentálnych analytických produktov po konzultáciách v krajinách východného partnerstva.

Webináru sa zúčastnilo štyridsať odborníkov a viedli ho odborníci z Európskej environmentálnej agentúry, Slovenskej agentúry životného prostredia, Holandskej agentúry pre posudzovanie životného prostredia a zo šiestich krajín Východného partnerstva. Záznam workshopu je k dispozícii tu:

 Spustenie nahrávky (2 h 20 min) | Heslo: bUEUXKa3

Agentúra EEA prináša najnovšie / najlepšie postupy a metodiky EÚ na rozvoj inštitucionálnych kapacít národných environmentálnych a štatistických orgánov v krajinách Východného partnerstva a na „Posilnenie prostriedkov implementácie a oživenie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj“ (SDG 17). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Holandská agentúra pre posudzovanie životného prostredia (PBL) a Francúzske poľnohospodárske výskumné centrum pre medzinárodný rozvoj (CIRAD) zohrali kľúčovú úlohu pri poskytovaní vedomostí a budovaní inštitucionálnych kapacít. Technická pomoc, praktické školenia, návštevy odborníkov v krajinách a zdieľanie skúseností s cieľom zosúladiť údaje a ukazovatele s medzinárodnými normami a normami EÚ. V súlade so zdieľaným environmentálnym informačným systémom (SEIS) projekt podporuje spoločné prístupy a uplatnenia pre pravidelné environmentálne správy (nástroje, informačné systémy, regionálne dohodnuté ukazovatele a hodnotiace správy).

Cieľom projektu je podpora propagácie ochrany životného prostredia posilnením správy životného prostredia. Pravidelná tvorba environmentálnych ukazovateľov, hodnotenie a prispievanie k tvorbe politiky založenej na vedomostiach a dobrej správe životného prostredia.

Vytlačiť