Webinár o globálnej environmentálnej kríze a ochrane biodiverzity v systémovom pohľade

Webinár o globálnej environmentálnej kríze a ochrane biodiverzity v  systémovom pohľade

Vo februári tohto roka bola generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvedená najnovšia správa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Táto správa je jedinečná v tom, že analyzuje zistenia uverejnené v nedávnych globálnych hodnoteniach (najmä panelov IPCC a IPBES) a spracováva ich syntézu, pričom sa zameriava na tri environmentálne globálne problémy – zmenu klímy, stratu biodiverzity a znečisťovanie prostredia. Posledné analýzy medzinárodných alebo európskych inštitúcií (napr. EEA) prichádzajú k jednoznačnému záveru – že súčasný model rozvoja sústredený na ekonomické ukazovatele podkopáva schopnosť biosféry podporovať ľudskú civilizáciu. Riešenie, ako súčasnú situáciu zmeniť, vidia tieto správy v zásadnej transformácii nášho vzťahu k prírode a životnému prostrediu.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa už dlhodobejšie zaoberá strategickými výhľadovými štúdiami, vrátane globálnych megatrendov a scenárov budúceho vývoja. Cieľom webináru bola práve  prezentácia nových publikácií reflektujúcich ohrozenie biodiverzity a životného prostredia v širokom zmysle. Organizátormi webináru boli Slovenská agentúra životného prostredia, Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prognostický ústav Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Za účasti viac ako 30 odborníkov bolo na webinári predstavených niekoľko kvalitných odborných publikácií. Jednou z nich bola originálna publikácia „Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050“, ktorá je prvou komplexnou výhľadovou štúdiou zameranou na environmentálnu politiku na Slovensku. Je výsledkom tímovej spolupráce SAŽP, MŽP SR, Prognostického ústavu SAV a zapojenia širokého spektra odborníkov z rôznych oblastí.

Súčasťou webinára bola aj diskusia o reakciách spoločnosti na aktuálne výzvy súčasnosti (ohrozenie a strata biodiverzity, zmena klímy a ich implikácie, nedostatočná reflexia zložitosti biologických a ekologických systémov a pod.) a pohľad do budúcnosti na príklade rezortu životného prostredia, prognostikov a vysokých škôl.

Zámerom do budúcna je rozvíjať ďalšiu spoluprácu medzi inštitúciami. Najbližšie sa uskutoční podobný spoločný webinár s rovnakými organizátormi pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla, kde bude hlavnou cieľovou skupinou účastníkov akademická obec.

Prezentácie z webinára sú dostupné tu:

https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/globalna-environmentalna-kriza-a-ochrana-biodiverzity-v-systemovom-pohlade/

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť