Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú je slogan koncepcie environmentálnej výchovy (EV), ktorú si pre interné potreby vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na nastávajúce roky novej dekády.

Týmto vyhlásením chceme demonštrovať náš vnútorný záujem o vykročenie na cestu zmeny, cestu vlastného príkladu a angažovanosti. Zároveň pozývame všetkých, aby sa pridali a spravili svoj „malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“.

Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030 reaguje na svet v ére zmeny. Vznikla z vnútornej potreby samotných zamestnancov pracovať na sebe, zlepšovať fungovanie a poskytovať kvalitnú environmentálnu výchovu. Lebo keď nie sme súčasťou riešení, stávame sa súčasťou problému.

Vízia 2030

SAŽP vníma svoj imidž ako dôležitú súčasť a zároveň nástroj EV. Chce sa stať inštitúciou, ktorá smerom dovnútra aj von poskytuje príklady pre realizáciu princípov udržateľného rozvoja (UR) v praxi. Svoje miesto vidí v skvalitňovaní systému neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) na Slovensku, vo vytváraní vhodného prostredia pre spoluprácu, sieťovanie a výskum v rámci rezortu i mimo neho.

Strategický cieľ

Hlavný cieľ „zvýšiť kvalitu a efektivitu EVVO v celoslovenskom meradle“ bude SAŽP napĺňať   realizáciou opatrení zameraných na rozvoj vnútorných kapacít, inováciu ponuky EV, budovanie modelového strediska EV a národnú koordináciu.

Postavenie

V rámci rezortu životného prostredia má SAŽP postavenie odbornej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorou prechádzajú toky aktuálnych environmentálnych informácií. Organizačná zložka environmentálnej výchovy a vzdelávania má byť akýmsi transformátorom týchto informácií do podoby (programov a aktivít) zrozumiteľnej cieľovým skupinám, a to s celoplošným dopadom.

Výchovno-vzdelávacie ciele

V zmysle celospoločenského úsilia o dosiahnutie udržateľného rozvoja hovoríme o tzv. environmentálnej výchove pre udržateľný rozvoj. Didaktickým poslaním a charakteristickou črtou EV SAŽP bude snaha „pozitívne ale kriticky myslieť a byť schopný zmeny“. Vytvárať atraktívnu predstavu o „zelenej“ budúcnosti a schopnosti jednotlivca ju tvoriť a ovplyvňovať. Prezentovať pozitívne príklady a byť pozitívnym príkladom. Predkladať rôzne perspektívy a pohľady, nie však definitívne riešenia. Podporovať kreativitu a spoluprácu. Povzbudzovať verejnú hrdosť a radosť z vlastného uvedomelého správania a prenášať ju na svoje okolie. Žiť zodpovedne, morálne a moderne tu a teraz.

Kľúčové témy

Vyplývajú jednak z postavenia SAŽP v rezorte, ako aj z aktuálnych potrieb environmentálnej politiky. Ide o témy ako zmena klímy, obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná výroba a spotreba, výchova pre udržateľný rozvoj a ďalšie.

Cieľové skupiny

V nasledujúcich rokoch sa pozornosť SAŽP v rámci realizácie environmentálnej výchovy sústredí na pedagógov ako kľúčových mediátorov celospoločenskej zmeny. Príprava budúcich učiteľov a ich následná metodická podpora v školskej praxi je pre zvýšenie kvality EV nevyhnutná až bazálna.

Prioritné oblasti

Nastavené predstavy o rozvoji environmentálnej výchovy bude SAŽP napĺňať prostredníctvom nasledujúcich opatrení v štyroch prioritných oblastiach:

OBLASŤ 1            Rozvoj kapacít pre realizáciu EVVO

Opatrenie 1.1

Rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie 1.2

Vytvorenie priestorových kapacít a ich materiálno-technické vybavenie

Opatrenie 1.3

Zlepšenie environmentálneho imidžu SAŽP

OBLASŤ 2            Inovácia a skvalitnenie ponuky EVVO

Opatrenie 2.1

Koncepčné zabezpečenie praktickej EV

Opatrenie 2.2

Vytvorenie vzdelávacích programov pre kľúčové a špecifické cieľové skupiny

Opatrenie 2.3

Vývoj moderných interaktívnych programov, aplikácií a pomôcok

Opatrenie 2.4

Realizácia celoslovenských podujatí pre odbornú a širokú verejnosť

Opatrenie 2.5

Systematická tvorba metodických a informačných zdrojov

OBLASŤ 3            Modelové stredisko environmentálnej výchovy (SEV)

Opatrenie 3.1

Rozvoj kapacít a inštitucionálne zabezpečenie SEV Dropie

Opatrenie 3.2

Inovácia a skvalitnenie ponuky SEV Dropie

Opatrenie 3.3

Marketing a PR SEV Dropie

OBLASŤ 4            Národná koordinácia

Opatrenie 4.1

Zvyšovanie kvality neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania

Opatrenie 4.2

Budovanie informačného systému pre neformálnu EVVO

Opatrenie 4.3

Tvorba partnerstiev, spolupráca a sieťovanie (networking)

Celé znenie koncepcie, ktorej súčasťou je rozpracovanie opatrení na úroveň aktivít ako aj podrobné východiskové analýzy, si môžete prečítať na www.sazp.sk/vychova. Prajeme jej veľa splnených aktivít, ale tiež dostatočnú schopnosť pružne reagovať na aktuálne výzvy. Realizátorom nech nechýba entuziazmus, chuť pracovať na sebe a hlavne motivácia dôjsť k cieľu a kráčať ďalej.

 

 

Vytlačiť