Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Náplň práce:

- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa.

 

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- riadiaca prax najmenej 3 roky,
- skúsenosti v oblasti environmentálneho vzdelávania a/alebo marketingu výhodou,
- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov výhodou,
- znalosť o postavení, činnosti a úlohách Slovenskej agentúry životného prostredia,
- osobná integrita, morálna bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, svedomitosť.


- všeobecná znalosť:
- právnych predpisov z oblasti životného prostredia,
- zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov,
- zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Obchodného zákonníka,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomná koncepcia rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (odporúčame v rozsahu najviac 5 strán),
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so zverejnením životopisu a koncepcie pred realizáciou výberového konania
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebných na realizáciu výberového konania

Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberového konania (do 21.2.2021) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením na obálke „VK GR SAŽP 2021/2, Neotvárať“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Informácie o priebehu výberového konania
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12
Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do druhej časti výberového konania.
Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Kontaktná osoba:
Andrej Zhaňač, MSc., andrej.zhanac@enviro.gov.sk, t.č. 0917 310 125.


Vytlačiť