Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

V dňoch 24. – 25. 05. 2023 sa v Demänovskej doline, v Jasnej, uskutočnil seminár k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva. Seminár bol prioritne určený zamestnancom štátnej vodnej správy. Jeho cieľom bola vzájomná výmena skúseností a konzultácie medzi výkonnými orgánmi štátnej správy a samotnými tvorcami legislatívy k uplatňovaniu v súčasnosti platných ustanovení novelizovaného zákona o vodách a s ním súvisiacich predpisov.

Nosnými témami seminára boli zmeny vo vodnom zákone účinné od 01. 05. 2023 a ich aplikácia v praxi; 10 rokov povinností prehodnotenia zdrojov podzemných vôd a súčasná legislatíva súvisiaca s geologickým prieskumom; problematika malých čistiarní odpadových vôd.

Na seminári sa zúčastnilo 181 zamestnancov štátnej vodnej správy (okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja). Prednášky a odpovede na otázky v rámci diskusií zabezpečovalo 10 zástupcov sekcie vôd a sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, vrátane generálneho riaditeľa sekcie vôd, riaditeľa odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami a riaditeľky odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. Druhý deň seminára odznela odborná prednáška pod vedením zástupcu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venovaná domovým čistiarňam odpadových vôd, vrátane koreňových čistiarní odpadových vôd.

Tohtoročný seminár ukončil cyklus šiestich seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy, ktoré boli od roku 2018 realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“.

Za úspešný priebeh všetkých seminárov, ich odbornú hodnotu a praktický prínos patrí poďakovanie najmä odboru štátnej vodnej správy a rybárstva MŽP SR, všetkým prednášajúcim a v neposlednom rade všetkým zástupcom okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a iným, ktorí sa seminárov zúčastňovali a aktívnymi príspevkami, otázkami, podnetmi a návrhmi vstupovali do diskusií, čím napomáhali vzájomne sa podporovať v úsilí ochraňovať vodné zdroje a dohliadať na ich rozumné a udržateľné využívanie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť