Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

Aktuálnym témam ochrany ovzdušia bol venovaný seminár, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2020 online formou. Cieľom podujatia bola výmena informácií a skúseností pri uplatňovaní platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia a s ňou súvisiacich predpisov.

Nosnými témami boli pripravované zmeny v zákone o ovzduší, problematika týkajúca sa stredne veľkých spaľovacích zariadení, opatrenia na obmedzenie emisií NH3 z poľnohospodárskej činnosti a dodržanie požiadaviek pre zabezpečenie dobrých rozptylových podmienok pri vypúšťaní znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Na seminári sa zúčastnilo 120 zamestnancov z okresných úradov, zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia a z Ministerstva životného prostredia SR.

Vytlačiť