SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia zorganizovala v dňoch 5. a 6. decembra 2019 dvojdňový seminár na tému ochrana ovzdušia. Určený bol zástupcom okresných úradov, z odborov starostlivosti o životné prostredie, a zástupcom útvarov ochrany ovzdušia zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

Seminár bol realizovaný v rámci aktivity národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom seminára bolo zlepšiť povoľovací a kontrolný proces v oblasti ochrany ovzdušia, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k minimalizovaniu znečisťovania ovzdušia z priemyselných činností.

Seminár bol zameraný na zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá - legislatívne požiadavky vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, metodický pokyn výpočtu bilancie organických rozpúšťadiel, BAT techniky zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá a dopad vybraných zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá na životné prostredie.

Fotogaléria

Vytlačiť