SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

Vykroč s nami na zelenú! je motto internej Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP do roku 2030. Na cestu jej realizácie sa agentúra vydala v roku 2020, a aj napriek situácii, ktorá nepraje osobným stretnutiam, sa zamestnancom odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) podarilo spraviť niekoľko dôležitých úvodných krokov:

  • Profesijné požiadavky – definovali sa základné kritériá a požiadavky pre výber budúcich pracovníkov na pozíciu špecialista environmentálnej výchovy a vzdelávania (EVV)
  • Kódex zamestnanca SAŽP – navrhli sa princípy environmentálneho a etického správania sa zamestnancov, ďalej manažmentové, praktické a výchovné opatrenia potrebné pre jeho uplatňovanie v praxi a indikátory sledovania ekologickej stopy organizácie
  • Klimatický a vzdelávací areál – pripravila sa vízia a zámer využitia areálu SAŽP pre výchovno-vzdelávacie účely a vybudovanie zelenej a modrej infraštruktúry s cieľom zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa jej dopadom
  • Didaktika EVVO SAŽP – určili sa didaktické a environmentálne aspekty, ktoré budú v nasledujúcich rokoch charakterizovať envirovýchovu poskytovanú SAŽP
  • Vzdelávanie učiteľov –  SAŽP získala oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre učiteľov materských, základných a stredných škôl
  • Logo Envirovýchova SAŽP – do tvorby nového loga boli zapojení kreatívni mladí ľudia zo stredných škôl
  • SEV Dropie – vypracovaný bol samoobslužný sprievodca Príbeh krajiny v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, došlo k zrekonštruovaniu administratívnej budovy, vybudoval sa altán s trstinovou strechou a ďalšie interaktívne exteriérové prvky, pripravuje sa komplexná prestavba strediska na tzv. Climate Change Living Lab prostredníctvom nórskych fondov
  • Certifikácia organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO – spolu s dvadsiatkou ďalších zainteresovaných organizácií SAŽP definovala prvotný súbor kritérií kvality pre oblasť riadenia a pracovníkov EVV
  • Portál environmentálnej výchovy EWOBOX – podarilo sa dobudovať jednotlivé časti, rozšíriť základňu užívateľov a tým zväčšovať jeho priestor a dosah

V roku 2021 bude SAŽP kráčať v nastavenom tempe. V rámci prípravy certifikácie envirovýchovných organizácií sa plánuje finalizácia súboru kritérií kvality a ak to situácia umožní, začne sa s jeho testovaním. Odštartovala tiež systematická propagácia EWOBOXu so sieťovaním organizácií a ľudí pôsobiacich v EVV.

V rámci prípravy Kódexu zamestnanca SAŽP sa plánuje široká interná diskusia k jednotlivým bodom a jeho postupné uvedenie do života. Pri tejto príležitosti sa uskutoční niekoľko vzdelávacích aktivít pre zamestnancov SAŽP zameraných na zvýšenie ich environmentálneho povedomia.

Aktuálne OEVV pracuje na vytvorení nového konceptu publikácií, ich metodického a grafického dizajnu v zmysle princípov stanovených v Didaktike EVVO SAŽP a nového loga. Snahou je vytvoriť prvú publikáciu v novom štýle, zameranú na tému odpad. Dôraz sa bude klásť na využitie autorských prác z tvorivých súťaží, na život publikácie po jej vydaní, komunikáciu a prácu s cieľovými skupinami, ale aj na praktické výstupy získavané formou sprievodných výziev. Odbor pripravuje aj program inovačného vzdelávania pre učiteľov a manuál pre jeho účastníkov s rovnomenným názvom Environmentálna výchova pre udržateľný rozvoj. Dotkne sa kľúčových výziev environmentálnej politiky, akými sú zmena klímy, prechod na obehové hospodárstvo, udržateľná výroba a spotreba a ďalšie.

SAŽP sa prostredníctvom OEVV podieľa na príprave Envirostratégie Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti environmentálnej výchovy. Výzvou tohto roka bude nepochybne príprava systému zberu a vykazovania údajov o neformálnej EVVO na Slovensku.

Viac o  uskutočnených aktivitách aj tých plánovaných nájdete v spracovaných akčných plánoch.

 

Autor výtvarnej práce na fotografii: Jakub Bašo (6 rokov), Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára, Banská Bystrica

 

Vytlačiť