SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) iniciovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Po víťaznom úspechu Papradna, obce z tohto kraja, v národnej súťaži Dedina roka 2019 sa tak spolupráca rozšíri aj do ďalších oblastí. Ide najmä o environmentálnu výchovu, vzdelávanie, informačné kampane a metodiku pri tvorbe zelených projektov.                                                                                                                 

TSK sa profiluje ako Zelená župa, ktorá chce znížiť negatívne vplyvy prevádzky na životné prostredie. Jej cieľom je tiež zlepšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja, aj prostredníctvom minigrantového programu Zelené oči. „Kraj robí pre životné prostredie mnoho, za čo im vyjadrujem obdiv. Je to naozaj inšpiratívna Zelená župa, ktorá môže byť príkladom aj pre ďalšie kraje na Slovensku.“ povedal po stretnutí generálny riaditeľ SAŽP, Richard Müller. Agentúra ako jediná odborná prierezová organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) ponúka na spoluprácu široký záber environmentálnych činností. „Pri transformácii uhoľného regiónu horná Nitra agentúra poskytne environmentálne dáta pre dotknuté mestá zo svojich databáz a informačných systémov. Súčinná bude aj pri implementácii projektov v tomto regióne, a to najmä pri tvorbe metodiky a v poradenstve pri školení zamestnancov.“  doplnil generálny riaditeľ. Jednou z foriem spolupráce medzi SAŽP a TSK, ktorá už úspešne prebieha, je oblasť environmentálnej výchovy a vzdelávania. V rámci nej sa pripravuje certifikácia organizácií poskytujúcich environmentálnu výchovu a členom pracovnej skupiny je aj zástupca TSK. Do budúcna plánuje agentúra kraju ponúknuť svojich špecialistov a odborníkov pri realizácii Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Zároveň sa TSK ako prvý kraj na Slovensku finančne zapojí do Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý patrí pod SAŽP. „Keďže je to životné prostredie naozaj veľmi dôležité, nielen pre súčasné generácie ale aj pre tie ďalšie, dohodli sme sa, že TSK prispeje určitou čiastkou do tohto vzdelávacieho fondu. Je veľmi potrebné v rámci environmentalistiky a výchovy robiť tieto vzdelávacie podujatia.“ informoval po stretnutí Jaroslav Baška, predseda TSK.                                                                                                                                   

Ďalšou z budúcich možností spolupráce s krajom je výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na výmenu starých spaľovacích zariadení na pevné palivo v domácnostiach za nové, nízkoemisné plynové kotly. SAŽP podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok a tá je v procese hodnotenia. V prípade úspechu sa v projekte ráta s novými pracovnými miestami informátorov v konkrétnom kraji. Ďalšie možnosti spolupráce sa môžu nájsť aj v integrovanom projekte LIFE, ktorý je zameraný na ochranu ovzdušia a zlepšenie jeho kvality. Je to prvý slovenský projekt na ochranu ovzdušia z dielne MŽP SR, ktorý získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ.

 

 

Zdroj foto: TSK

Fotogaléria

Vytlačiť