SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Integrovaného projektu podporeného z finančného mechanizmu LIFE s plným názvom „Zlepšenie implementácie plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku prostredníctvom posilnenia kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpory opatrení pre kvalitu ovzdušia“.

Hlavným cieľom projektu je podporiť efektívne riadenie kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Do projektu sú ako partneri zapojení MŽP SR, SHMÚ, SAŽP, zástupcovia samosprávnych orgánov (6 VÚC) a Technická univerzita  - Vysoká škola báňská z Ostravy. Počas trvania projektu, ktoré je plánované na nasledujúcich 8 rokov, bude SAŽP plniť úlohy súvisiace s fungovaním novovytváraných pozícií manažérov kvality ovzdušia, realizovať  výchovno-vzdelávacie, informačné a osvetové aktivity zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike.

Vytlačiť