Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, realizovalo od septembra 2019 projekt na Posilnenie kapacít súvisiacich so zberom dát v oblasti národného reportingu pre Bazilejský dohovor a Štokholmský dohovor, odoziev na import pod Rotterdamským dohovorom a ciele udržateľnosti.

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k implementácii rozhodnutí o podávaní národných správ pre Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení a Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach a rozhodnutí o medzinárodnej spolupráci a koordinácii.

Projekt, financovaný zo zdrojov Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP), bol realizovaný v Moldavsku. Ako pilotnej krajine mal pomôcť pri posilňovaní vyššie spomenutých kapacít, ako aj šíreniu skúseností v ďalších krajinách, ktoré prejavia o podobný projekt záujem.

Hlavné aktivity projektu:

  • Zmapovanie súčasnej situácie v oblasti požiadaviek podávania správ pre Bazilejský a Štokholmský dohovor, odoziev na import v rámci Rotterdamského dohovoru a ukazovateľov súvisiacich s cieľmi udržateľnosti v Moldavskej republike ako pilotnej krajine.
  • Identifikácia opatrení pre posilnenie zberu relevantných dát
  • Organizácia konzultácií viacerých zainteresovaných strán s cieľom prezentovať výsledky mapovania a navrhovaných opatrení na zlepšenie zberu dát
  • Uskutočnenie jedného alebo viacerých opatrení na posilnenie zberu dát
  • Príprava správy s odporúčaniami a ponaučeniami súvisiacimi s národným reportingom podľa Bazilejského a Štokholmského dohovoru, odoziev na import v rámci Rotterdamského dohovoru a ukazovateľov súvisiacich s cieľmi udržateľnosti

Hlavné výstupy projektu:

  • Report zo zmapovania súčasnej situácie – zosumarizoval potreby pre zlepšenie Moldavska v oblasti podávania správ pre Bazilejský, Štokholmský ako aj Rotterdamský dohovor, a ukazovateľov súvisiacich s cieľmi udržateľnosti. Zároveň bol analyzovaný proces zberu dát, ako aj možné prekážky samotného procesu zberu a súčasťou sú identifikované základné opatrenia na jeho posilnenie.
  • Workshop pre zainteresované subjekty, kde boli predstavené výsledky mapovacieho procesu a prediskutované možné opatrenia na zlepšenie. Workshop sa uskutočnil v Kišiňove za osobnej účasti medzinárodného konzultanta z radov štatistickej divízie UN (UNSD) a on-line účasti expertov Bazilejského a Štokholmského dohovoru.
  • Identifikované opatrenia zamerané na udržateľnosť a posilnenie inštitucionálnych kapacít na národnej úrovni ako výsledok konzultačných stretnutí hlavných zainteresovaných subjektov.
  • Správa s odporúčaniami a ponaučeniami z implementácie projektu v Moldavskej republike.
  • Dva workshopy (národný a medzinárodný), na ktorých boli predstavené výsledky projektu. Avšak v dôsledku pandemickej situácie s COVID-19 boli workshopy uskutočnené online za účasti všetkých zainteresovaných strán – UNEP, RCBD, národných i medzinárodných expertov, ako aj relevantných národných zainteresovaných subjektov.

 

Napriek posunu začiatku realizácie projektových aktivít, ako aj nepredvídateľným okolnostiam súvisiacim s pandemickou situáciou COVID-19, v druhej polovici realizácie projektu boli nakoniec všetky aktivity projektu úspešne ukončené.

 

 

Vytlačiť