Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

V januári sa uskutočnilo prvé stretnutie k projektu Pokračovania spolupráce siete Eionet pre spracovávanie správ o stave ŽP, a to prostredníctvom telekonferencie s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) so sídlom v Kodani. Stretnutia sa zúčastnil odborný projektový tím SAŽP s projektovou manažérkou na jednej strane, a na strane druhej s projektovou manažérkou z EEA. Predmetom diskusie bolo pripravované stretnutie v marci 2020, ktorého sa zúčastnia zástupcovia šiestich krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), zástupcovia EEA, MŽP SR a SAŽP.

Cieľom projektu je podať základné informácie o životnom prostredí 6 spomenutých krajín v porovnateľnej štruktúre v definovanom obsahu, ako súhrn existujúcich dát;  prezentovať vybrané oblasti životného prostredia príslušnej krajiny textovou i obrazovou formou; zabezpečiť odborné poradenstvo pre jednotlivé krajiny v procese hodnotenia životného prostredia, tvorbu indikátorov a hodnotiacich publikácií.

Dohodnutými výstupmi projektu budú:

- Spracovanie brožúry - prehľadu vybraných dát v životnom prostredí, ich vývoja a vzájomného porovnania v rámci krajín Estern Partnership (Basic figures on Environment of Eastern Partnership countries)

- Spracovanie informačného materiálu/leták za vybranú oblasť životného prostredia podľa preferencie krajiny

- Zorganizovanie pracovného workshopu pre zástupcov krajín, v rámci ktorého bude zabezpečená participácia krajín na príprave vyššie uvedených materiálov. Zároveň bude zrealizované praktické cvičenie k možnostiam využitia nástroja "prístup k údajom o životnom prostredí", ktorý vyvinula SAŽP a je využívaný v SR - EnvⓘDat

- Technická asistencia on-line k procesu správ a indikátorov + prevádzkovanie web platformy

 

 

 

 

 

Vytlačiť