Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a dnešným dňom nadobúda právnu subjektivitu v podobe združenia právnických osôb.

Circular Slovakia je verejno-súkromná platforma na podporu prechodu na obehovú ekonomiku. Platforma spája firmy, vládu, výskum, neziskové organizácie a ďalších, aby zefektívnili komunikáciu a urýchlili výmenu znalostí. Spoločným snažením sa podporí zvyšovanie povedomia, nové partnerstvá,  výmena skúseností a vedomostí a otvorí sa dialóg pri odstraňovaní bariér transformácie na tento nový model ekonomiky.

Podobné platformy vznikajú v krajinách po celom svete. Prinášajú výhody v prospech lepšieho prepojenia výsledkov výskumu so súkromnými podnikmi a zapojenia všetkých partnerov do tvorby vládnych programov a legislatívy. Výhody plynú na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. „Platforma je napríklad zapojená do aktivít Európskej platformy (ECESP), a tak prinášame členom inšpirácie zo zahraničia a prepájame sa s európskym dianím,“ povedala Denisa Rášová,  novovymenovaná predsedníčka platformy.

Na Slovensku bola iniciatíva spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandská obchodná komora zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehové hospodárstvo.

"Pre Ministerstvo životného prostredia SR je obehové hospodárstvo, ako jeden z pilierov Európskej zelenej dohody, kľúčovou témou. Už v súčasnosti ministerstvo v spolupráci s Európskou komisiou a OECD pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Úspech takéhoto komplexného a prierezového konceptu si vyžaduje nielen spoluprácu, ale aj aktívny prístup súkromného a mimovládneho sektora, preto veľmi oceňujeme činnosť platformy Circular Slovakia.“ - Mária Fischerová, riaditeľka odboru politiky životného prostredia MŽP SR.

Od 18. marca 2021 získava platforma právnu formu združenia právnických osôb. Platformu a jej členov čaká tento rok množstvo aktivít zameraných na tému zeleného financovania, zeleného obstarávania, témy potravinového odpadu, spolupodieľania sa na tvorbe cestovnej mapy v prechode Slovenska na obehové hospodárstvo, zapájanie sa do vzdelávacích projektov a medzinárodných spoluprác. „Firmy sa budú môcť zapojiť do CIRCO tréningov, ktoré im umožnia vytvoriť cirkulárny biznis model a aj do okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu CircularRegions, ktorý vyškolí trénerov v cirkulárnej ekonomike a vytvorí službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu,“ povedala Petra Csefalvayová, podpredsedníčka združenia Circular Slovakia.

Podniky vidia viacero výhod v členstve. Podľa Marek Antoňáka, CEO v AfB Slovakia „je to príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením a renováciou použitého hardvéru, ako aj nadviazať nové kontakty v oblasti obehového hospodárstva“. Z pohľadu Barbory Geršlovej, Sustainability Manager pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsku „môže byť forma platformy, ktorá zastrešuje verejný, súkromný a neziskový sektor inšpiráciou a hnacím motorom v tejto oblasti na Slovensku. S platformou Circular Slovakia nás spája spoločný záujem o zvyšovanie povedomia o obehovej ekonomike a identifikácia príležitostí, ktoré povedú k odstraňovaniu bariér pri prechode na obehové hospodárstvo.“

Členmi platformy sa stali tieto spoločnosti a organizácie:

AfB Slovakia s. r. o. / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / BASF Slovensko spol. s r.o. / Baterkáreň / BIOELEKTRA SE / BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., / Business Leaders Forum / Centrum vedecko-technických informácií SR / CRH (Slovensko) a.s. / CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. / ENVI - PAK, a.s. / Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave / FECUPRAL, spol. s r.o. / Heineken Slovensko, a.s. / IKEA Bratislava, s.r.o. / ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky / JRK Slovensko s.r.o. / Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty EUBA / Kaufland Slovenská republika v.o.s. / Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky / Košický samosprávny kraj / LB Slovakia Plastics s.r.o. / LES, s.r.o. / Lidl Slovenská republika, v.o.s. / Munch.hu / NATUR-PACK, a.s. / Obec Veľké Turovce / PANARA s.r.o. / Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. / Repairably n.o. / SENSONEO j. s. a. / SKC foundry s. r. o. / Slovakia Going Zero Waste / Slovenská akadémia vied / Slovenská sporiteľňa, a.s. / SK - TEX s.r.o. / TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. / TESCO STORES SR, a.s. / VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. / VSE Holding a.s. / Všeobecná úverová banka, a.s. / 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Fotogaléria

Vytlačiť