Nový projekt rozvojovej pomoci

Nový projekt rozvojovej pomoci

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z programu SlovakAid je 94 578,50 EUR. Gruzínskemu partnerovi bude z toho poskytnutá čiastka 70 319,00 EUR.

Projekt Pilotný projekt na zlepšenie triedeného zberu odpadov z obalov a zvyšovanie povedomia o triedenom zbere odpadov z obalov je zameraný na zlepšenie obecného odpadového hospodárstva v samospráve Chašuri, mestskom sídle Surami. Projekt koordinuje Regionálne centrum Bazilejského dohovoru odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce SAŽP. Zmluvu podpísal generálny riaditeľ SAŽP a riaditeľ SAMRS Tomáš Bokor.

Hlavným cieľom projektu je podpora samosprávy Chašuri pri implementácii vnútroštátnych legislatívnych a politických požiadaviek v oblasti obecného odpadového hospodárstva. Vzhľadom na povinnosť obce zaviesť a prevádzkovať systém separovaného zberu odpadov sa bude klásť osobitný dôraz na vytvorenie a  prevádzkovanie triedeného zberu odpadov so zameraním na plastový odpad z obalov v pilotnom území mestského sídla Surami, ktorý bude v súlade s environmentálnymi, legislatívnymi a miestnymi požiadavkami a zároveň bude ekonomicky udržateľný aj po skončení projektu. Zároveň bude systém doplnený do Plánu odpadového hospodárstva samosprávy Chašuri ako základného strategického dokumentu samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Zavedenie triedeného zberu bude sprevádzané adekvátnymi vzdelávacími a informačnými aktivitami.

 

Vytlačiť