Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

Transformácia EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov je cieľom Európskej zelenej dohody. Prináša príležitosti pre podnikanie a nové celospoločenské impulzy v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra. K tomu je potrebné mať kvalifikované informácie a príklady dobrých riešení, ktoré v širokom spektre ponúka aj Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IPZH), len to treba využiť.

Zvýšenie energetickej a zdrojovej efektívnosti, prechod na zelený obehový model hospodárstva a efektívne investície v doprave majú prvoradý význam pre environmentálne a ekonomicky udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity spoločnosti.

IPZH je jedným z praktických príkladov, ktorými Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prispieva k propagácii a podpore zeleného hospodárstva. Poskytuje priestor na on-line prezentáciu environmentálne vhodných riešení a propagáciu firiem, samospráv a mimoládnych neziskových organizácií, ktoré takéto riešenia realizujú a súčasne podnietiť vzájomnú spoluprácu a inšpirovať ďalších.

V súčasnosti  je na platforme zaregistrovaných  99 subjektov od  nadnárodného pôsobenia, až po jednotlivcov, ktoré prezentujú svoj príspevok k prechodu na zelené hospodárstvo. Dostupných je  125 riešení z oblasti:  Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov (napr. zber a spracovanie odpadov, elektronická evidencia odpadov, certifikácia opraviteľnosti, bezobalové obchody), Adaptácia na zmenu klímy (napr. vsakovanie a retencia dažďovej vody, vegetačné čistiarne odpadových vôd, vertikálne záhrady), Udržateľná doprava (napr. elektromobilita, cyklotrasy a cyklochodníky), Energetická efektívnosť (napr. energetické riešenia pre firmy, organizácie a domácnosti, energetické audity, tepelné čerpadlá) a Zelené budovy a bývanie (napr. energeticky pasívne domy, eco friendly hotel, interiérové kompostovanie, zelené strechy a strešné záhrady,  psie toalety),  pribudli nové kategórie, a to:

Udržateľné hospodárenie v krajine (budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, ekologické poľnohospodárstvo, zelesňovanie poľnohospodárskej krajiny (tzv. Greening), prírode blízke hospodárenie v lesoch, revitalizácia brownfieldov, udržateľný cestovný ruch)

a Udržateľné biohospodárstvo (udržateľné využívanie biomasy, recyklácia biologických materiálov, bioenergetika, výroba bioproduktov, biotechnológie).Zaradenie do databázy je bezplatné, stačí vyplniť jednoduchý dotazník na http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/subjekt.

Platforma sprístupňuje aj strategické dokumenty a publikácie, ktoré s touto témou súvisia. Jej súčasťou sú základné definície a informácie o zelených konceptoch na medzinárodnej úrovni, ako sú zelený rast, udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov. Zároveň ponúka prehľad informačných zdrojov a aktuálnych výziev, z ktorých je možné financovanie zelených riešení. Viac informácií na https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/

Vytlačiť