Film, na ktorom spolupracovala SAŽP, získal ocenenie na Agrofilme

Film, na ktorom spolupracovala SAŽP, získal ocenenie na Agrofilme

Na záverečnom online podujatí v rámci 37. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm ocenili organizátori aj filmový dokument, na ktorom spolupracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Dokumentárne dielo s názvom Príbeh krajiny lúk získal Cenu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory za slovenský film.

Dokumentárny film vznikol ako jeden z výstupov projektu LIFE CHVÚ Ostrovné lúky v partnerstve s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt spolufinancovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Jeho cieľom bola aktívna ochrana biotopov druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus). V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa zaviedol vhodný modelový manažment územia v poľnohospodárskej krajine a obnovili sa hniezdiace a potravinové biotopy cieľových druhov.

Samotný film Príbeh krajiny lúk je vizuálne silný dokument z dielne filmára Braňa Molnára, v ktorom účinkuje projektový tím, miestni hospodári a obyvatelia. Je to dokument, ktorý vysvetľuje, ako sa dávna krajina vody a lúk premenila na poľnohospodársky intenzívne využívané územie. Film hovorí aj o tom, ako sa v území prejavili naše zásahy a projektové aktivity. „Pôda je v živote človeka veľmi dôležitá, nemá len produkčnú funkciu. Má i mnoho ďalších verejnoprospešných funkcií: je priestorom pre biodiverzitu, miestom pre zadržiavanie vody a oxidu uhličitého. V tomto filme sme sa snažili poukázať nielen na to, ako sa zmenila krajina Dolného Žitného ostrova, ale predstavili sme aj aktivity, ktorými sa snažíme prírodu v poľnohospodárskej krajine zachovať a udržať pre ďalšie generácie. Preto ďakujeme za ocenenie našej dlhoročnej práce,“ reagovala na cenu Katarína Vajliková, vedúca Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie (SEV Dropie), ktorá vo filme osobne účinkovala.

SEV Dropie v rámci projektu LIFE CHVÚ Ostrovné lúky zastrešovalo široké spektrum aktivít na zvyšovanie povedomia o cieľoch projektu a o jeho aktivitách. Priamo v stredisku bol vybudovaný náučný chodník Príbeh krajiny, postavili sa dve pozorovateľne v CHVÚ Ostrovné lúky, vytvoril sa výučbový program na podporu biodiverzity školských areálov i záhrad a realizovalo sa viacero workshopov a študijných ciest. „Aktivity, ktoré robí SEV Dropie, dlhodobo prekračujú areál nášho strediska. Ukazuje sa, že je veľmi dôležité pôsobiť  v celom regióne. Takto dokážeme vplývať na oveľa širšiu cieľovú skupinu, pretože pôda má veľmi dôležitú úlohu v procese klimatickej zmeny a pre naše prežitie je kľúčová, “ uzavrel Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Film mal premiéru symbolicky na Deň Zeme, 22. apríla. Pozrieť si ho môžete tu: https://broz.sk/nase-filmy/ .

Foto: záber z filmu Príbeh krajiny lúk

Vytlačiť