Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond, na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond, na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Zmenu je možné zaregistrovať aj v oprávnených žiadateľoch. K občianskym združeniam a  nadáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním pribudnú aj štátne školy.

Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov zamerané na témy ako sú: odpady a prechod na obehové hospodárstvo, zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, podpory a ochrany biodiverzity, vrátane spolužitia s karpatskými šelmami.

Jednotlivé projektové zámery fond podporí sumou od 1.000 eur do výšky 5.000,-EUR s DPH pri dodržaní podmienky minimálne 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Všetky podrobnosti nájdete na stránke: https://zelenyvzdelavacifond.sk/

                                                                                                                                                

 

Fotogaléria

Vytlačiť