Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia a racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v zmysle predpisov EÚ a SR. OP ŽP prispieva k tomu, aby sa hospodársky a sociálny rozvoj uskutočňoval spôsobom umožňujúcim zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie, a mal tak trvalo udržateľný charakter.

OP ŽP bol schválený Európskou komisiou dňa 8. novembra 2007Riadiacim orgánom pre OP ŽP je Ministerstvo životného prostredia SR.

Operačný program je implementovaný prostredníctvom 7 prioritných osí, tematicky zameraných na jednotlivé zložky životné prostredia a technickú pomoc:

  • Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  • Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami
  • Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
  • Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo
  • Prioritná os 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
  • Prioritná os 6: Technická pomoc
  • Prioritná os 7: Budovanie POVAPSYS (protipovodňový varovný systém)

Operačný program Životné prostredie je financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu (KF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), pričom v oboch prípadoch sa pri projektoch uplatňuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR. Zo zdrojov KF sa financuje PO 1, PO 2, PO 4, PO 6 a zo zdrojov EFRR PO 3, PO 5, PO 7. Z EFRR bolo na jednotlivé prioritné osi alokovaných spolu 250 756 935 EUR, z KF 1 569 243 065 EUR a zo štátneho rozpočtu a vlastných verejných zdrojov 278 133 265 EUR, celkovo 2 141 176 471 EUR.

SAŽP bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 663 z 13. novembra 2013 určená ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre OP ŽP.

Všetky relevantné informácie sú k dispozícii na webovom sídle OP ŽP www.opzp.sk.

Vytlačiť

Navigácia: