Krompachy, Hornád rkm 99,800 – rekonštrukcia hate

Krompachy, Hornád rkm 99,800 – rekonštrukcia hate

  • 17.03.2022 10:12

Hlavným cieľom projektu ukončeného v septembri 2021 bolo riešenie protipovodňovej ochrany v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád".

Odprášenie koksovej služby VKB1

Odprášenie koksovej služby VKB1

  • 03.09.2021 15:25

Cieľom projektu ukončeného v máji 2021 bola modernizácia systému zachytávania emisií za účelom zníženia množstva tuhých znečisťujúcich látok (TZL) unikajúcich do ovzdušia a...

Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

  • 28.01.2022 12:44

Hlavným cieľom projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“, ukončeného v máji 2021, bolo zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom vybudovania...