Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

 • 03.12.2020 16:06

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) emitovaných do ovzdušia prostredníctvom zabudovania nového látkového filtra za...

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

 • 10.12.2020 15:29

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo výrazné zníženie primárnych aj sekundárnych emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z rudných mostov VP3.

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

 • 29.10.2020 14:26

Cieľom projektu ukončeného v novemberi 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 950 ks záhradných kompostérov s...

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

 • 03.12.2020 15:59

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zníženie emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP1, presýpacej stanice aglomerácie, triediarne...

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

 • 29.10.2020 14:23

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Odprášenie Úpravne uhlia

Odprášenie Úpravne uhlia

 • 10.12.2020 15:35

Prostredníctvom projektu ukončenom v októbri 2019 bolo dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 3 812,19 kg, čo je pokles o 68,60 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky, ...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

 • 19.06.2020 13:54

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

 • 21.08.2020 12:56

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

 • 05.03.2020 15:52

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) ako aj ostatných škodlivín z predmetného zariadenia nad rámec požiadaviek vyhlášky...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

 • 10.12.2019 11:29

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 133 ks záhradných kompostérov s...

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

 • 22.10.2019 10:53

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

 • 01.10.2019 14:15

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne emisné...

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

 • 16.01.2020 10:41

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

 • 16.01.2020 09:39

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

 • 23.10.2019 11:18

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zefektívnenie systému nakladania s BRO v obci prostredníctvom výstavby malého kompostoviska (100 t/rok) a nákupu technologického vybavenia...

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

 • 03.12.2020 16:26

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami...

Odprášenie spekacích pásov 1 a 2

Odprášenie spekacích pásov 1 a 2

 • 03.12.2020 16:26

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami...

Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany

Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany

 • 10.12.2020 15:52

Cieľom projektu ukončeného vo apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

 • 31.03.2020 15:02

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

 • 25.09.2019 09:44

Projekt ukončený v apríli 2019 bol zameraný na podporu využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, a to investíciou do odpadového...