Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

SVP, š. p. ǀ okres Rimavská Sobota  ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava (r. km 17,675; r. km 22,435; r. km 24,984) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce, ako aj vybudovanie celokorytových bezprepážkových sklzov s priečnymi medzernatými líniami. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bol v priebehu realizácie stavebných prác a v pred-kolaudačnej fáze vykonaný externý bio-ekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bol vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu. Po odstránení bariér na toku Rimava vznikol spojitý úsek o dĺžke 28,915 km. Dĺžka spojitého vodného toku po eliminácii bariér tvorí spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele. Na projekt boli Slovenskému vodohospodárskemu podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 76-tisíc eur. Prínosom projektu je zlepšenie biodiverzity a vytvorenie podmienok pre protiprúdovú migráciu rýb zaradených do mrenového pásma na toku Rimava.

Fotogaléria

Vytlačiť