Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Združenie obcí Mikroregión Pod Pánskym Dielom ǀ okres Banská Bystrica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov deviatich obcí združenia Pod Panským Dielom (Baláže, Kynceľová, Lučatín, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 175-tisíc eur. Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 900 l (90 ks), 1 050 l (1 500 ks) a 2 000 l (26 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť