Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Mikroregión Údolie Čebovského potoka ǀ okres Veľký Krtíš ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov desiatich obcí združenia Mikroregión Údolie Čebovského potoka v okrese Veľký Krtíš (Bátorová, Čebovce, Chrastince, Koláre, Kosihovce, Lesenice, Malá Čalomija, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Záhorce). Obstarané boli štyri druhy kompostérov s objemom 600 l (251 ks), 800 l (159 ks), 955 l (163 ks) a 1 050 l (494 ks).  Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 159-tisíc eur. Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť