Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Mikroregión – združenie obcí strehovskej doliny ǀ okres Veľký Krtíš ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov štrnástich obcí združenia obcí Mikroregiónu strehovskej doliny v okrese Veľký Krtíš (Brusník, Bušince, Červeňany, Dolná Strehová, Horná Strehová, Chrťany, Ľuboriečka, Pôtor, Pravica, Senné, Slovenské Kľačany, Veľké Zlievce, Vieska, Závada). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 183-tisíc eur. Obstaraných bolo päť druhov kompostérov s objemom 400 l (553 ks), 600 l (177 ks), 800 l (152 ks), 1 000 l (113 ks) a 1 050 l (567 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť