Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Obec Klenovec ǀ okres Rimavská Sobota ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo päť druhov kompostérov s objemom 335 l (257 ks), 445 l (115 ks), 700 l (122 ks), 900 l (127 ks) a 1 050 l (122 ks).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 62-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť