Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie ǀ okres Detva a okres Lučenec ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov trinástich obcí združenia Podpoľanie v okrese Detva (Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka) a v okrese Lučenec (Budiná). Obstarané boli štyri druhy kompostérov s objemom 756 l (250 ks), 903 l (700 ks), 1 064 l (1 018 ks) a 2 000 l (10 ks).  Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 209-tisíc eur. Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť