Kompostovanie združenia obcí Poltár

Kompostovanie združenia obcí Poltár

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár ǀ okres Poltár ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 580 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov šestnástich obcí združenia Poltár (Breznička, České Brezovo, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Krná, Mládzovo, Ozdín, Rovňany, Selce, Sušany, Šoltýska, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 160-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť