Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

SVP, š. p. ǀ okres Krupina  ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúceho prahu na toku Štiavnica (r. km 10,968) v obci Dudince a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi medzernatými líniami. Na projekt boli Slovenskému vodohospodárskemu podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 40-tisíc eur. V rámci projektu bol odstránený nepriaznivý vplyv vybudovanej priečnej stavby na rybné spoločenstvo a vznikol spojitý úsek vodného toku o dĺžke 14,6 km.  Prínosom projektu je zlepšenie biodiverzity na toku. Spriechodnením toku sa umožnila celoročná migrácia rýb do vhodných biotopov a prípadné rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo ma priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry v blízkosti rybovodu.

Fotogaléria

Vytlačiť