Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

Mesto Žarnovica ǀ okres Žarnovica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov mesta. Obstaraných bolo päť druhov kompostérov s objemom 400 l (212 ks), 600 l (205 ks), 800 l (152 ks), 1 000 l (84 ks) a 1 128 l (180 ks). Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 88-tisíc eur. Obyvateľom mesta bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v meste a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť