Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Obec Čierny Balog ǀ okres Brezno ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zabezpečenie odvedenia a čistenia odpadových vôd prostredníctvom výstavby splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke viac ako 34 km a výstavbu novej mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd s projektovou kapacitou 5 300 EO v obci Čierny Balog. Novovybudovaná kombinovaná kanalizačná sieť sa skladá z gravitačnej s výtlačnými potrubiami a tlakovej siete tam, kde nebolo možné realizovať gravitačnú kanalizáciu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 18 miliónov eur. Prínosom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj zlepšenie životného prostredia na dotknutom území.

Fotogaléria

Vytlačiť