Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec

 • 22.01.2021 12:45

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania techniky pre zberný dvor, za účelom zvýšenia kapacity na triedenie vybraných...

Zberný dvor Ipeľské Predmostie

Zberný dvor Ipeľské Predmostie

 • 26.03.2021 13:40

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie miery triedenia KO v obci, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologických zariadení a vybavenia ZD. Na...

Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.

Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.

 • 26.03.2021 13:43

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie miery a efektivity procesu recyklácie elektro-odpadov, prostredníctvom zabezpečenia technologického zázemia laboratória na chemické...

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

 • 29.10.2020 14:50

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

 • 24.09.2020 14:40

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo minimalizovanie vzniku odpadov prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia pre potreby mestskej kompostárne.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

 • 16.01.2020 09:53

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

 • 24.09.2020 14:45

Predmetom projektu ukončenom v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia pre mestskú kompostáreň vybudovanú z prostriedkov EÚ v predchádzajúcom programovom období (OP ŽP).

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

 • 31.03.2020 15:29

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

 • 10.12.2019 10:19

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

 • 29.10.2020 14:42

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

 • 16.01.2020 11:03

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

 • 10.12.2019 09:38

Zrealizovaním projektu v júni 2019 bola podporená infraštruktúra na zber BRKO v Banskej Štiavnici. Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

 • 16.01.2020 10:12

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 10.12.2019 14:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Kompostovanie v meste Poltár

Kompostovanie v meste Poltár

 • 31.03.2020 15:48

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

 • 16.01.2020 09:01

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zabezpečenie odvedenia a čistenia odpadových vôd prostredníctvom výstavby splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke viac ako 34 km a výstavbu...

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

 • 29.10.2020 14:46

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 474 záhradných kompostérov s objemom 1...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

 • 05.03.2020 15:14

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

 • 06.03.2020 12:46

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava (r. km 17,675; r. km 22,435; r. km 24,984) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce, ako...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

 • 12.05.2020 16:36

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...