Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Obec Korňa ǀ okres Čadca ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce Korňa. Obstaraných bolo 794 ks kompostérov s objemom 1 050 l. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 113-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť