Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

obec Divinka ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 320-tisíc eur bol úspešne ukončený v decembri 2017. Cieľom projektu bolo vybudovanie kapacít pre triedený zber KO, zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Finančné prostriedky boli využité na  výstavbu zberného dvora a stojiska na umiestnenie zberných nádob, nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu odpadov, ako aj zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek KO (traktor, čelný nakladač, štiepkovač, traktorový príves, drvič SO, kontajnerový nosič, mostová váha a kontajnery). Realizáciou projektu financovaného z prostriedkov EÚ sa zvýšila kapacita pre triedenie KO v obci na 279 t/ročne.

Fotogaléria

Vytlačiť