Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

obec Bátorove Kosihy ǀ okres Komárno ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 260-tisíc eur na nákup technologického vybavenia s cieľom zabezpečiť triedený zber KO, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp. prípravu pre odberateľa BRO, DSO a objemného odpadu. Predmetom projektu bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva k vybudovanému zbernému dvoru. Obec realizuje efektívny a spoľahlivý systém nakladania s predmetnými zložkami odpadu od októbra 2017.

Výsledky projektu:

-          zlepšenie separovania odpadu v obci;

-          zníženie množstva KO, ktorý nebol v minulosti separovaný;

-          motivácia občanov k vyššej disciplinovanosti pri nakladaní s odpadom;

-           zabránenie vzniku a rozširovaniu nelegálnych skládok a zlepšenie vzhľadu obce;

-          zvýšenie množstva vytriedeného KO o 218 t/r;

-          zvýšenie úrovne životného prostredia v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť