Zberný dvor Tesárske Mlyňany

Zberný dvor Tesárske Mlyňany

 • 26.03.2021 13:16

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bola podpora triedenia vybraných zložiek komunálneho odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, jedlé oleje a tuky), prostredníctvom výstavby zberného dvora v...

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400

 • 09.07.2020 14:07

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bola eliminácia bariéry na vodnom toku Hron – hate VS Veľké Kozmálovce (r. km 73,400), t. j. zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku v predmetnej...

Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce

Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce

 • 21.08.2020 15:15

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo prostredníctvom adaptačných opatrení reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné...

Kompostéry pre združenie Záhrada Európy

Kompostéry pre združenie Záhrada Európy

 • 09.07.2020 13:54

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 500 záhradných kompostérov s...

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

 • 10.12.2020 15:56

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Bojná prostredníctvom výstavby gravitačnej stokovej siete a ČOV...

Nákup kompostérov pre domácnosti v Bátorových Kosihách

Nákup kompostérov pre domácnosti v Bátorových Kosihách

 • 13.01.2021 13:51

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre obec Žitavany

Kompostéry pre obec Žitavany

 • 13.01.2021 13:45

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre obec Zbehy

Kompostéry pre obec Zbehy

 • 05.03.2020 15:00

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostujeme v Podunajsku!

Kompostujeme v Podunajsku!

 • 16.01.2020 10:44

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 800 ks záhradných kompostérov s...

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

 • 16.01.2020 10:16

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 766 ks záhradných kompostérov s...

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

 • 06.03.2020 13:34

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo vytvorenie efektívneho systému protipovodňovej ochrany v obci Červený Hrádok.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Strekov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Strekov

 • 19.06.2020 13:44

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany

Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany

 • 22.06.2020 12:46

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 10.12.2019 14:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok

Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok

 • 29.10.2020 14:27

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

 • 22.10.2019 11:21

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

 • 04.09.2019 10:03

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo

Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo

 • 19.06.2020 14:00

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo umožniť obyvateľom mesta separovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO), a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová

Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová

 • 09.07.2020 16:31

Predmetom projektu ukončeného v marci 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora, prostredníctvom ktorého obec vytvorila podmienky pre efektívnejšie triedenie...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

 • 14.08.2019 12:58

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...