Modernizácia zberného dvora v Pruskom

Modernizácia zberného dvora v Pruskom

Obec Pruské ǀ okres Ilava ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Pruské prostredníctvom výstavby prístrešku  a nákupu strojno-technického vybavenia na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným KO. Na existujúcom zbernom dvore bol postavený jednoduchý uzatvárateľný montovaný prístrešok ako zázemie ZD na skladovanie techniky a odpadov (kontajnery s BRO, drevnou štiepkou, DSO a pod.).  V rámci projektu obec obstarala nákladné vozidlo 4x4 vrátane ramenového/reťazového nosiča kontajnerov, vozidlo do 3,5 t, oceľový sklopný valník, trojstranný sklápač, drvič stavebného odpadu, závesné kontajnery s objemom 7 m3 a prenosnú automobilovú váhu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 210-tisíc eur. Prínosom projektu bolo celkové zvýšenie ročnej kapacity pre triedenie KO na území obce o 201 t. Realizáciou projektu obec vytvorila podmienky pre zvýšenie množstva vytriedeného KO v objeme 201 t/rok. Zrealizovaný projekt prispel  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva a k celkovému zlepšeniu  kvality  života  na  miestnej úrovni.

Fotogaléria

Vytlačiť