Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Obec Motešice ǀ okres Trenčín ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Projekt, ukončený v apríli 2018, bol zameraný na výstavbu kompostoviska a na obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový jednoosí príves, drvič konárov, reťazový kontajnerový nosič za traktor, veľkoobjemové kontajnery). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky takmer 187-tisíc eur. Moderný systém kompostovania BRKO  v obci prispel k zvýšeniu aktivity občanov separovať BRO. Plánovaný ročný objem zhodnoteného biologického rozložiteľného odpadu v obci je  25 t.  Prínosom projektu bude výhľadovo zníženie objemu zmesového KO, ako aj zníženie ekonomických nákladov obce a jej obyvateľov na jeho odvoz a likvidáciu.

Fotogaléria

Vytlačiť