Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Obec Malé Lednice ǀ okres Považská Bystrica ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Obec Malé Lednice ukončila v marci 2018 projekt vybudovania obecného kompostoviska. Súčasťou projektu, na ktorý boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur bol aj nákup technologického vybavenia kompostoviska (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový príves, štiepkovač a nesený prekopávač kompostu). Obecné kompostovisko slúži predovšetkým obci a jej obyvateľom. Obec zhodnocuje rôzne druhy BRO: trávu, listovú zeleň, kôru a konáre z kríkov a stromov, zvyšky rastlín, ovocia a zeleniny, burinu a pozberové zvyšky zo záhrad obyvateľov obce. Zvýšená miera zhodnoteného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 30t/r a  modernizácia kompostovania BRO sa prejavila v znížení ekonomických nákladov obce. Vytvorenie komplexného systému nakladania s odpadmi prispelo k „očisteniu“ obce od biologicky rozložiteľného odpadu a zamedzilo tvorbe čiernych skládok.

Fotogaléria

Vytlačiť