Zberný dvor v obci Lazany

Zberný dvor v obci Lazany

obec Lazany ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora s príslušenstvom pre účely zberu a triedenia jednotlivých zložiek KO. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 727-tisíc eur. Predmetom tohto projektu bolo vybudovanie centrálnej skladovacej plochy obce, kde sa odpad triedi, skladuje a následne odváža oprávnenou osobou (organizáciou) na zhodnotenie, likvidáciu, prípadne na ďalšiu recykláciu. Za týmto účelom sa na pozemkoch, ktoré patria do výlučného vlastníctva obce, vybudovala infraštruktúra so spevnenými plochami, napojením na siete, oplotením, halou spolu s obstaraným strojným zariadením (traktor s čelným nakladačom a návesom s nosičom kontajnerov, hydraulická ruka a štiepkovač), váhou a nádobami na zber a uskladnenie jednotlivých komodít. Objekt pozostáva z ôsmich základných plôch – plochy pre veľkokapacitné kontajnery na DSO, OO, BRO, plocha pre zelený odpad – drevná hmota určená ďalej na štiepkovanie, montovaný sklad na odstavenie mechanizácie, skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu opätovného použitia, manipulačná plocha a plocha na zberné nádoby (papier, plasty, sklo, jedlé tuky a oleje,  VKM na báze lepenky, žiarivky, farby, lepidlá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia). Prínosom projektu je zvýšená kapacita pre triedenie KO na úrovni 376,49 t/r, zlepšenie životného prostredia a vytvorenie nových pracovných možností v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť