Zberný dvor – Častkovce

Zberný dvor – Častkovce

Obec Častkovce ǀ okres Nové Mesto nad Váhom ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
Projekt ukončený v októbri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby ZD a nákupu technického vybavenia (traktor, čelný nakladač, vidly s hydraulickým horným drapákom, lopata, vlečky, paletizačné vidly s úchytom, mobilný drvič BRO, multikára s vyklápacou korbou, mobilná váha a rôzne typy kontajnerov).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 418-tisíc eur. Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov sa v dôsledku realizácie projektu zvýšila o 294,70 t/rok a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu tiež o 294,70 t/rok. V rámci projektu bola obcou zrealizovaná aj informačná aktivita (vytvorenie informačnej brožúry) pre minimálne 600 obyvateľov. Prínosom projektu je zlepšenie stavu životného prostredia a zamedzenie vzniku čiernych skládok v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť