Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Mesto Myjava ǀ okres Myjava ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Mesto Myjava ukončilo rozšírenie kanalizácie v apríli 2018.  Mestu boli schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 724-tisíc eur. V rámci uvedeného projektu bola vybudovaná čerpacia stanica tlakovej kanalizácie a kombinovaná gravitačno-tlaková stoková sieť v celkovej dĺžke viac ako 1 813 m v časti mesta s rodinnou zástavbou nazývanou Turá Lúka, lokalita Hoštáky. Realizáciou projektu sa zvýšil počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových vôd o 197 ekvivalentných obyvateľov (EO). Odkanalizovaním dotknutého územia sa zamedzilo nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd, eliminovalo sa riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd, a súčasne sa zvýšila kvalita života obyvateľov mesta.

Fotogaléria

Vytlačiť