Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o. ǀ okres Ilava a okres Trenčín ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie verejných kanalizácií a intenzifikácia ČOV Nemšová. V šiestich obciach (Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná Súča, Dolná Súča) sa pred realizáciou projektu splašková kanalizácia prakticky nenachádzala. Drobné objekty mali vlastnú kanalizáciu ústiacu do vlastnej žumpy, odkiaľ sa znečistené vody odvádzali do ČOV Nemšová, čo bolo však jednoznačne nedostatočné riešenie. Jedine mesto Nemšová, ktoré bolo taktiež súčasťou projektu, bolo odkanalizované, avšak len čiastočne v súlade s jeho oprávnenosťou v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 i v zmysle Smernica Rady 91/271/EHS. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 38,8 milióna eur. Realizácia projektu prispela k intenzifikácii ČOV Nemšová a k napojeniu viac ako 14,5 tisíc obyvateľov na kanalizáciu (takmer 81 km).  Zrealizovaním sa dosiahlo zvýšenie kvality recipienta - rieky Váh, zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na existujúcu legislatívu v oblasti vodného hospodárstva, zvýšenie percenta populácie daného regiónu napojenej na verejný kanalizačný systém, zabezpečenie dodržiavania európskych legislatívnych noriem a štandardov, zatraktívnenie oblasti vzhľadom na regionálny rozvoj v oblasti podnikateľských aktivít a turistiky. Prínosom projektu je celkové zvýšenie životnej úrovne obyvateľov dotknutého územia.

Fotogaléria

Vytlačiť