Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Obec Unín ǀ okres Skalica ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

V marci 2018 obec ukončila projekt, ktorého hlavnou aktivitou bol nákup strojno-technologického vybavenia na triedenie a zber KO. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 149-tisíc eur. Realizáciou projektu obec zvýšila celkovú kapacitu zberných zariadení (7 kontajnerov s objemom 7 m3), zefektívnila manipuláciu pri zbere a zvoze KO (kolesový traktor s príslušenstvom) a zaviedla mechanickú úpravu BRKO za účelom zmenšenia jeho objemu (štiepkovač). Cieľová hodnota zvýšenia množstva vyseparovaného odpadu (BRKO, DSO a objemného odpadu) v obci predstavuje výšku 120 t/rok.

Fotogaléria

Vytlačiť