Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

Obec Lednické Rovne ǀ okres Púchov ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
Projekt ukončený v decembri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom  rekonštrukcie existujúceho zberného dvora, výstavby stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO v odľahlých častiach obce, nákupu strojno-technologického vybavenia zberného dvora, náradia a zberných nádob na vybrané druhy odpadu.  Zberný dvor je zabezpečený pred vstupom nepovolaných osôb oplotením a kamerovým systémom. Predmetom projektu bolo aj zvýšenie povedomia obyvateľov obce vo vzťahu k separácii odpadov. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 565-tisíc eur. Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v dôsledku realizácie projektu dosiahla úroveň 165,81 t/rok. Prínosom projektu je zvýšenie efektivity nakladania s vybranými druhmi odpadov, zabránenie vzniku čiernych skládok na katastrálnom území obce a zníženie vplyvu environmentálnych rizikových faktorov na zdravie obyvateľov obce.

Fotogaléria

Vytlačiť