Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka ǀ okres Nové mesto nad Váhom ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie  prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov  (1 050 l) do domácností obyvateľov združenia obcí – Mikroregión Bošáčka (Bošáca, Haluzice, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie). Združeniu boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky vo výške 176-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním s BRKO v domácnostiach. Prínosom projektu je eliminácia  negatívnych javov spojených so spaľovaním trávy, lístia a konárov, ako aj obmedzenie vynášania BRO na verejne priestranstvá obyvateľmi obcí. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si tak trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO.

Fotogaléria

Vytlačiť