Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

Mesto Handlová ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy  a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Zaberá 21 % z územia s počtom obyvateľov 136 554 a hustotou 142,5 obyvateľa na km². Mesto Handlová je súčasťou atlasu rómskych komunít. Na projekt výstavby a nákup vybavenia kompostárne boli mestu schválené celkové finančné prostriedky viac ako 891-tisíc eur. Na verejných priestranstvách mesta vzniká ročne takmer 800 t BRKO. Cieľom projektu, ktorý bol ukončený v októbri 2018, bolo riešenie problematiky nakladania s odpadmi a spracovania BRO z rodinných domov (1 800 domácností), záhradkárskych osád ako aj prímestských častí, v blízkostí ktorých sa vytvárali dlhodobo čierne skládky a úložiská konárov a zelene. Vybudovaním kompostárne a nákupom strojno-technologického vybavenia  vrátane nádob na BRO mesto skompletizovalo poskytovanie odpadového servisu, čím sa zefektívnil systém zberu „zelených“ biologicky rozložiteľných odpadov v meste. Ďalším prínosom projektu je vytvorenie nových pracovných miest pri plnom rešpektovaní požiadavky rovnosti príležitostí a nediskriminácie v rámci princípov EÚ.

Fotogaléria

Vytlačiť