Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Obec Dolná Súča ǀ okres Trenčín ǀ Trenčiansky samosprávny kraj
 
 
 
 
 
 
 
 
Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na mechanickú úpravu vybraných triedených zložiek KO (BRO, DSO, objemový odpad  a jedlé oleje a tuky). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 453-tisíc eur. Ukončením projektu v auguste 2018 sa  zvýšila kapacita a množstvo triedených zložiek odpadu na úroveň viac ako 516 t/r, nakoľko pred realizáciou projektu k triedeniu odpadu v obci nedochádzalo. Prínosom projektu je vytvorenie komplexného systému nakladania s odpadmi a poskytnutia kvalitnejších služieb obyvateľom obce v oblasti životného prostredia a zároveň zabezpečenie previazanosti s ostatnými poskytovanými službami. Projekt prispel k významnému „očisteniu“ obce od odpadov, k zvýšeniu množstva vyseparovaných komodít a celkovému zníženiu množstva KO.

Fotogaléria

Vytlačiť