Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Obec Horné Srnie ǀ okres Trenčín ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

V júni 2018 obec ukončila projekt, v rámci ktorého boli vybudované kapacity k zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov (325 t/r) so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov a to prostredníctvom výstavby zberného dvora (spevnená betónová plocha, vsakovacia jama, oplotenie ZD) a nákupu manipulačnej techniky (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový náves, nosič kontajnerov, drvič BRO, váha, kontajnery). Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vo výške viac ako 394-tisíc eur. Realizáciou projektu boli zároveň uskutočnené aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti zhodnocovania odpadov.

Fotogaléria

Vytlačiť